Bristol 

Type 603

1976 - 1982

Bristol Type 603 5.9 V8