Chrysler 

Daytona

1992 - 1993

Chrysler Daytona 2.5